Politica de confidențialitate

TLDR: Informațiile oferite vor fi folosite exclusiv în scopul pentru care au fost date.

I. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului programminggurus.ro, disponibil și la adresele:

 • www.programminggurus.ro
 • itgurus.ro
 • programminggurus.net
 • pgur.us

Datele vor fi prelucrate de către compania Programming Gurus SRL, cu sediul în Comuna Vedea, Sat Vedea, nr. 106, Județul Argeș, România, în calitate de prestator de servicii.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Site-ul va prelua datele oferite direct prin intermediul formularului de contact.

III. Scopul și temeiurile prelucrării

Datele oferite în formularul de contact vor fi prelucrate astfel:

 • „nume” - Poate fi folosit pentru întocmirea și personalizarea ofertei de servicii.
 • „email” - Va fi folosit ca principal mod de comunicare,
  • pentru a stabili specificațiile proiectului ce se dorește a fi realizat de care Programming Gurus SRL.
  • pentru transmiterea de documente, incluzând, dar nelimitate la: oferte de prețuri, contracte, facturi.
  • pentru a oferi actualizări legate de stadiul proiectului.
 • „mesaj” - În funcție de informațiile oferite, poate fi folosit pentru a stabili lista de servicii pe care vi le poate oferi Programming Gurus SRL, sau pentru metode alternative de contact, în cazul în care vă exprimați opțiunea în acest sens.

Scopul principal pentru prelucrarea acestor date este stabilirea unei relații de afaceri între dumneavoastră și Programming Gurus SRL.

Acest scop trebuie să reiasă din mesajul scris. În cazul în care motivul pentru care ne-ați contactat este altul, se va analiza fiecare solicitare.

IV. Durata pentru care prelucrăm datele

Programming Gurus SRL va păstra și folosi datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost date.

În cazul în care se consideră că motivul contactului nu este valid, se vor elimina datele din sistemele operate de către Programming Gurus SRL.

În cazul în care se constată că datele nu sunt valide, se vor elimina datele din sistemele operate de către Programming Gurus SRL.

În cazul în care nu primim răspuns la solicitări de clarificare a specificațiilor unui proiect, sau la oferta transmisă, în termen de 30 de zile calendaristice, se vor elimina datele din sistemele operate de către Programming Gurus SRL.

În situația în care cereți scris încetarea relației de afaceri, se vor arhiva datele din sistemele operate de către Programming Gurus SRL.

În urma finalizării serviciilor contractate, în termen de 1 an calendaristic, se vor arhiva datele din sistemele operate de către Programming Gurus SRL.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost oferite datele, Programming Gurus SRL poate dezvălui anumite date angajaților, administratorilor, colaboratorilor săi, sau autorităților române sau ale Uniunii Europene, in funcție de preverile legilor în vigoare.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Programming Gurus SRL pot fi transferate către România, către state din Uniunea Europeană, sau către țara de origine a solicitantului.

VII. Drepturi de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Programming Gurus SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Programming Gurus SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Programming Gurus SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Programming Gurus SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Programming Gurus SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Programming Gurus SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Programming Gurus SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: .